журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

IНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ХРОНОГРАФ

КНИЖКОВІ НОВИНКИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №7, 2001

КНИЖКОВІ НОВИНКИ

«Стандарт-книги» представляє

Алексунин В. А. Международный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательский Дом "Дашков и К°", 2000. – 160 с. Формат 60х84/16.

У підручнику зібрано матеріал про історію міжнародного маркетингу та основні його теоретичні питання (поняття, цілі, особливості, стратегія та ін.), а також інформацію по основним галузевим питанням цього предмету: міжнародні маркетингові дослідження (збір інформації, методика її дослідження, використання штрихових товарних кодів у міжнародному маркетингу); конкурентоспроможність підприємства і його продукції на зарубіжному ринку; міжнародне ціноутворення і цінова політика на зовнішньому ринку; маркетингове забезпечення міжнародних комерційних операцій (товарні біржі, аукціони, міжнародний продаж ліцензій і ноу-хау, орендні операції); маркетингова оцінка надійності зарубіжних ділових партнерів.

У додатках представлено короткі відомості про провідні зарубіжні фірми, які виготовляють товари народного вжитку; десять кращих американських шкіл бізнесу; двадцять найбільш відомих компаній, що виконують маркетингові дослідження; деякі порівняльні характеристики національних культур, які оцінюють ту чи іншу країну з погляду перспективності розвитку з нею міжнародних стосунків; а також дані про сукупні витрати на рекламу в європейських країнах, США та Японії.

Підручник призначений для студентів, які вивчають курси "Маркетинг" і "Світова економіка", а також для спеціалістів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Красовский Ю. Д. Организационное поведение: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 472 с. Формат 60х88/16.

Автор цієї книги – відомий експерт у сфері бізнес-освіти Інституту стратегічного аналізу і розвитку підприємництва, провідний консультант фірми "Імідж-Контакт", засновник школи ігрового експериментування в 80-х роках, дослідник ефектів і парадоксів організаційного управління. Він розробив 28 діагностичних методик, які оцінюють стан підприємства, а також дослідив більш ніж 120 російських підприємств із різними формами власності.

У підручнику зроблено наголос на оригінальних розробках автора по визначенню управлінських ситуацій, їх аналізі і оцінці з принципово нових методологічних позицій. Питання організаційної поведінки людини в колективі, моделі поведінки нового члена команди чи не найважливіші в сучасному управлінні підприємством. Автор книги глибоко досліджує соціальну природу організаційної поведінки, індикатори активності поведінки, при цьому звертається увага не лише на поведінку підлеглих, але й на самоконтроль керівника, прийняття ним рішень тощо. В книзі також є способи зміни організаційної поведінки за допомогою спеціальних тестів, графічних моделей, інноваційних і ансамблевих ігор. Теоретичні розробки автора доповнюють схеми, таблиці, діаграми тощо. Крім цього, після кожного параграфа книги окремо виносяться основні поняття для кращого орієнтування в розміщенні термінів у книзі; в кожній темі аналізується декілька управлінських ситуацій, які надають практичну допомогу до теоретичного матеріалу.

Для студентів і викладачів вузів, а також керівників будь-якого рівня, менеджерів різних закладів і фірм.

Русско-немецко-английский словарь / Под. ред. Бастрон-Сухарь И. А. – М.: "Сухарь Ида Андреевна", 2000. – 576 с. Формат 84х108 1/32.

Цей словник видано за кошти автора, Іди Бастрон-Сухарь, його було відзначено дипломом Міжнародного книжкового ярмарку.

Словник вміщує 75000 слів не лише побутової, але й економічної, технічної, туристичної лексики і лексики ділового співробітництва. До нього не включено маловживані терміни і застарілі слова, а також словосполучення, що втратили свою актуальність.

Словник побудовано в алфавітному порядку за гніздовою схемою, тобто на одне російське слово подається не лише по одному відповіднику з англійської та німецької мов, але й синоніми та синонімічні фразеологізми чи словосполучення, зазначено, до якої частини мови належить слово, наведені смислові нюанси (для запобігання похибок при перекладі), які виділено курсивом, що значно полегшує роботу з словником.

Видання призначене для масового використання в побуті, при влаштуванні на роботу, в ділових переговорах, туристичних подорожах, а також для перекладу нескладних текстів, написання листів, укладання угод. Словник рекомендовано особам, що лише починають вивчати російську, німецьку чи англійську мови, а також для використання під час навчання у вузах за різними спеціальностями.

Смит А. Биржа – игра на деньги: Пер. с англ. – М.: Издательский Дом "АЛЬПИНА", 2000. – 285 с. Формат 84х108/32.

Біржа – це не лише графіки з економічного зростання попиту і пропозиції, не лише статистика, це ще й гра на гроші, яка включає в себе багато факторів, що почасти не пов'язані з економікою. Найбільшу роль у грі відіграють її учасники – люди – емоційний інвестор чи ірраціональний натовп. У принципі ця книга розповідає про натовп, тому вона потрібна не лише власне біржовим гравцям, що починають кар'єру, чи студентам, що вивчають цей курс лекцій, а й політикам, психологам і взагалі всім, хто цікавиться мотивацією дій і думок натовпу, способами впливу на нього.

"Биржа – игра на деньги" – це, безумовно, класика фінансово-біржової літератури, але ця книга разюче відрізняється від видань, що традиційно заносяться до вищеназваної рубрики. Книга Адама Сміта написана з гумором, подекуди з сатирою, але в ній немає ні краплини нудного, нецікавого матеріалу. Теорія подається в найдоступнішому варіанті, кожне питання розкладається по поличках, доводиться до повної ясності. Крім цього, в тексті книги автор проводить тестування, які дадуть вам відповідь на питання, чи ви справді можете грати на біржі, чи вистачить у вас для цього здоров'я, нервів, часу тощо.

Основним гаслом цієї книги можна назвати слова автора: "Ви дійсно хочете бути багатим? – ви просто зобов'язані бути багатим, але ви не повинні боятися крахів, банкрутств і взагалі того, що може статися з будь-яким професійним гравцем на біржі. Якщо ви зробили свій вибір, прийняли рішення, ви повинні грати за правилами гри, яка зветься біржею".

Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под. ред. проф. Горфинкеля В. Я., проф. Швандара В. А. –

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 718 с. Формат 60х88/16.

У сучасних ринкових відносинах центр економічної діяльності зміщується до основної ланки економіки загалом – підприємства. Для розроблення бізнес-планів, застосування на практиці маркетингу, здійснення ефективного управління (менеджменту) потрібні глибокі економічні знання, бо в умовах ринкової економіки виживе лише те підприємство, яке найбільш кваліфіковано підходить до питань свого бюджету, управління тощо.

Автори присвятили свою увагу не лише загальнотеоретичним питанням мікроекономіки на кшталт видів і форм власності, організації, розвитку малого підприємства, економічної і соціальної ефективності виробництва, а й докладно розповіли про ризик в підприємницькій діяльності, логістику, культуру виробництва чи торгівлі, науково-технічний прогрес. Окремий розділ присвячено економічному механізму керування підприємством (організація й оплата праці; оренда, лізинг, франчайзинг; збанкрутування і запобігання йому; цінова політика фірми тощо).

Книга присвячена не суто мікроекономічним питанням, у неї внесено елементи макроекономіки, оскільки, на думку авторів, ці два розділи дуже тісно пов'язані між собою.

Крім теоретичних матеріалів, авторський колектив намагався до кожного питання підібрати найбільш характерну базову ситуацію і описати практичні дії при її виникненні. Після кожної глави тезово висвітлюються основні питання, які було розглянуто, даються питання для самоконтролю.

Книга призначена для студентів вищих учбових закладів, які вивчають економічні дисципліни.

СериЯ "Высшее образование"

Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с. Формат 60х90/16.

У підручнику висвітлюють питання ринкової економіки, відповіді на які пристосовано до нових умов і проблем, що з'явилися зі зміною економічної стратегії держави. За нових умов потрібен і новий підхід до всіх питань маркетингу (організація управління персоналом і комунікації, прогнозування, товарна політика і життєвий цикл товару, ціноутворення тощо). Відповіді на такі питання не можна знайти в застарілих підручниках радянських часів. Ця книга особливо важлива для нового покоління економістів, які мають мислити по-новому.

Книга особливо цікава тим, що всі основні проблеми і питання маркетингу подаються у вигляді схем, графіків, малюнків, табличок і вербального додатку до них. Але потрібно попередити читачів про те, що така форма викладу вимагає самостійного аналізування і оцінки графічного матеріалу, який можна виробити в процесі роботи з даним підручником.

За допомогою таких доступних форм викладу матеріалу розкриваються економічний потенціал маркетингу, його суть, принципи, технічні прийоми, можливості підвищення ефективності практичної діяльності і прибутковості підприємства за нових умов господарювання.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами маркетингу.

Управление организацией: Учебник / Под ред. Поршнева А. Г., Румянцевой З. П., Саломатина Н. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669 с. Формат 60х88/16.

Цей підручник було відзначено премією Уряду Російської Федерації в сфері освіти і рекомендовано для використання під час навчання у вузах за спеціальністю "Менеджмент". У другому виданні розширено структуру глав, включено додаткові матеріали, які допомагають більш поглибленому розгляду питань управління основними видами діяльності організацій.

Книга розділена на декілька тематичних частин. Частина перша присвячена загальним питанням управління організацією, де докладно висвітлюються загальнотеоретичні питання цієї галузі економіки, а також стратегія управління і процес планування стратегії, аналіз альтернатив і вибір стратегії; маркетингові дослідження і маркетингові розробки. У другій частині висвітлюється функціональне управління організацією (інноваційний менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, управління виробництвом, формування виробничих програм тощо).

Для студентів, аспірантів, спеціалістів організацій, які вивчають сучасні проблеми управління; підручник забезпечить реальну допомогу в навчанні і роботі по формуванню систем управління.

Фомичев В. И. Международная торговля: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М, 2001. – 446 с. Формат 60х90/16

Міжнародна торгівля – основна форма міжнародних економічних стосунків. В такі відносини вступають країни різного рівня розвитку, різної культури і віддаленого географічного розташування; поняття торгівлі включає до себе торгівлю не лише товарами, але й послугами (транспортними, фінансовими, послугами для бізнесу, туристичними тощо); всім цим питанням присвячено окремі глави в книзі.

У цьому підручнику висвітлено проблеми торгових протиріч у світовій економіці й інші важливі питання. Автор аналізує всі галузі і напрямки міжнародної торгівлі. Окремо описано торгові стосунки в Європі (Бенілюкс, Європейський Союз, Європейська асоціація вільної торгівлі, Європейський економічний простір, Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю) і в Росії (митні режими, тарифи, оформлення, експортний контроль, товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності тощо).

Крім загальних учбових питань, розглядаються різні теорії міжнародної торгівлі: класичні, неотехнологічні, теорія Хекшера-Оліна (теорема Рибчинського, парадокс Леонтьєва), теорія конкурентних переваг Майкла Портера.

Для студентів вищих учбових закладів, які навчаються по спеціальності "Світова економіка".

СериЯ "Думай и богатей"

Наполеон Хилл. Думай и богатей. Как превратить мысли – в деньги. – Екатеринбург: Литур, 2000, – 304 с.

Хилл Н. Думай и богатей-2. Успех через позитивное мышление. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336 с.

Беттджер Ф. Вчера неудачник – сегодня преуспевающий коммерсант. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 224 с.

Попов С. Н. Думай и богатей по-русски. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 368 с.

Н. Хилл. Думай и богатей-4. Шестнадцать законов успеха. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 544 с.

Серія книг "Думай и богатей" Видавничого торгового дому "ГРАНД-ФАІР " представлена відомими творами Наполеона Хілла, що стали бестселерами, а також роботою Френка Беттджера "Вчера неудачник – сегодня преуспевающий коммерсант" і книгою С. М. Попова "Думай и богатей по-русски".

Кожна з книг розкриває певний аспект формули успіху, дає поради щодо здобуття довіри, наводить цікаві приклади і детальні вказівки, як розвинути власний стиль, дух та техніку успішного бізнесмена.

Ці книги допомагають зрозуміти, що для розуму людини немає жодних бар'єрів крім тих, що їх встановлює вона сама. Тому автори підводять читача до висновку, що саме може змінити все ваше життя. Для цього потрібно небагато, лише працювати над собою, жити в гармонії зі своїм власним "Я" та позитивно сприймати свою Долю. Ці книги допомагають зрозуміти, що бізнес – не спосіб виживання, а спроба відчути повноту життя, його різноманіття. Проте ці твори дають тільки поштовх до змін, але не гарантують їх негайну реалізацію. Власне, ці книги підводять читача до висновку, що все залежить від нас самих, від наших бажання, терпіння і наполегливості.

Карманная энциклопедия

Япония. Сост. Кофман В. Я., Рысина Н. Г. М.: ИД "Муравей-Гайд", 2000. – 240 с.

Индия. Сост. Ульциферов О. Г. М.: ИД "Муравей-Гайд", 2000. – 448 с.

Израиль. Сост. Крюков А. А. М.: ИД "Муравей-Гайд", 2000. – 384 с.

Малайзия. Сост. Погадаев В. А. М.: ИД "Муравей-Гайд", 2000. – 352 с.

Китай. Сост. Кондрашевский А. Ф., Кочергин И. В. М.: ИД "Муравей-Гайд", 2000. – 256 с.

Кишенькова серія московського видавничого дому "Муравей-Гайд" пропонує вашій увазі розповіді про такі країни, як Ізраїль, Малайзія, Китай, Японія, Індія. Кожна книга є своєрідною подорожжю до певної країни. З неї читач має нагоду дізнатися про географічне положення, природні умови і державний устрій, історію, економіку, культуру та мистецтво цієї держави. Цікавою також є інформація про сучасне обличчя країни. Так, наприклад, у книзі про Ізраїль йде мова про "десять речей, що є священними для ізраїльського суспільства". І що б ви думали, нині є найголовнішим у житті ізраїльтян? Не мир і не спокій, які, до речі, лише на 10 місці, а мобільний телефон, що є у розпорядженні кожного третього мешканця Ізраїлю.

У книзі про Малайзію приємно буде знайти корисні поради для подорожуючих щодо поведінки на митниці, у готелях, про транспорт, політес у цій державі, а також номери телефонів поліції, "швидкої".

Захоплюючою є розповідь про Індію, де єдність у різноманітті вражає кожного: в одній державі співіснують християнство та іслам, буддизм та індуїзм, джайнізм та зороастризм.

Японія – одна з найбільш розвинених країн світу, що досягла неймовірного успіху у технічній сфері. У той же час це країна глибоких традицій, збережених у мистецтві створення ікебани, орігамі, бонсай.

З книги про Китай можна дізнатися про знаменитий китайський фарфор, історію писемності та вишивки, живопис, театр. Звичайно, не можна не згадати китайську кухню, що полонила багатьох гурманів світу.

Наприкінці додамо, що в кожній книзі подано розмовник майже на всі випадки життя та тлумачний словник, а також список використаної літератури.

Книги адресовані, передовсім, туристам, невтомним мандрівникам, але будуть корисними для кожного, хто цікавиться цими країнами.

Замовлення на ці та інші книжки можна здійснити

за тел.: (044) 244-09-19, 276-82-72,

або по e-mail: svbooks@mail.ru

 
© агенство "Стандарт"