журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ПРОЕКТИ

КНИГА I РИНОК

КНИЖКОВI НОВИНИ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

СУСПІЛЬСТВО І КНИГА

АНОНС

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №7, 2003

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Авторське право за кордоном

Здавна люди прагнули захистити і зберегти те, що вони вважали власним. З часом цивілізація розвивалася і росла – з'явилося мистецтво, складна техніка, люди навчилися красиво малювати, знімати кінофільми, писати комп'ютерні програми. Як виявилося, все це теж потрібно охороняти від злодіїв. Щоб запобігти використанню у своїх цілях інтелектуальної власності, було прийнято закон про авторське право.

Закон про авторське право був безперечно осмисленням суспільством потреби в захисті не лише реальних речей, не лише людей від тілесних ушкоджень, але й інтелектуальних надбань, виражень мислення людей, їх світобачення. Але, на відміну від, скажімо, архітектурних пам'яток, такі інтелектуальні надбання, як книга, можна поширювати по всьому світу, видавати не лише на батьківщині, а й за кордоном, перекладати багатьма мовами світу. Для того, щоб авторське право діяло на міжнародному рівні, було прийнято ряд міжнародних угод. Найбільш відома з них – Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 року. Приєднання до союзу, що підтримує Бернську конвенцію, вважається кроком до високого рівня забезпечення законодавством країни інтелектуальної власності.

Більшість країн має своє власне законодавство, в якому значне місце посідає закон про авторське право. І хоча авторське право має багато спільних рис в усіх країнах світу, однак перед тим, як видавати власні книги за кордоном або, навпаки, друкувати в Україні інтелектуальну власність іноземців, не завадило б ретельно ознайомитися з зарубіжним законодавством. Адже незнання законів, як відоме, не звільняє від відповідальності за скоєний злочин.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Відповідно до закону Російської Федерації авторське право поширюється:

на твори оприлюднені або неоприлюднені, але які є в певній об'єктивній формі на території Російської Федерації, незалежно від громадянства авторів і їхніх правонаступників;

на твори, оприлюднені або неоприлюднені за межами Російської Федерації, але автори та правонаступники яких є громадянами Російської Федерації;

на добутки, оприлюднені або неоприлюднені, але за межами Російської Федерації, а їх автори та правонаступники є іноземцями, відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

Твір вважається опублікованим у Російській Федерації, якщо протягом 30 днів після дати першого опублікування за межами Російської Федерації він був опублікований на території Російської Федерації.

При наданні на території Російської Федерації охорони твору відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації автор твору визначається за законом держави, на території якої мав місце юридичний факт, що послужив підставою для володіння авторським правом (інакше кажучи, Російська Федерація охороняє твори укрїнських авторів, але визначається авторство за законами України).

Автор має право відмовитися від раніше прийнятого рішення про обнародування твору (право на відкликання) за умови відшкодування користувачеві заподіяних таким рішенням збитків. Якщо твір уже був обнародуваний, автор зобов'язаний привселюдно сповістити про його відкликання. При цьому він вправі вилучити за свій рахунок з обігу раніше виготовлені екземпляри твору.

Якщо екземпляри правомірно опублікованого твору введені в цивільний оборот за допомогою їхнього продажу, то допускається їхнє подальше поширення без згоди автора і без виплати авторської винагороди. Право на поширення екземплярів добутку шляхом надання їх у прокат належить автору незалежно від права власності на ці екземпляри.

Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення правомірне відтворення обнародуваних творів без отримання прибутку рельєфно-крапковим шрифтом чи іншими спеціальними способами для сліпих, крім творів, спеціально створених для таких способів відтворення.

Авторське право діє протягом всього життя автора і 50 років після його смерті. Право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора охороняються безстроково.

Автор має право в тім же порядку, у якому призначається виконавець заповіту, вказати особу, на яку він покладає охорону права авторства, права на ім'я і права на захист своєї репутації після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. За відсутності таких вказівок охорона права авторства, права на ім'я і права на захист репутації автора після його смерті здійснюється його спадкоємцями або спеціально уповноваженим органом Російської Федерації, що здійснює таку охорону, якщо спадкоємців немає чи їхнє авторське право припинилося.

Авторське право на твір, обнародуваний анонімно чи під псевдонімом, діє протягом 50 років після дати його правомірного обнародування. Якщо протягом зазначеного терміну автор добутку розкриє свою особистість або його особистість не буде далі залишати сумнівів, то застосовується той самий термін авторського права, що й для всіх інших.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, діє протягом всього життя і 50 років після смерті останнього автора, що пережив інших співавторів. Авторське право на твір, вперше випущений у світ після смерті автора, діє протягом 50 років після його випуску. У випадку якщо автор був репресований і реабілітований посмертно, то термін охорони прав починає діяти з 1 січня року, що йде за роком реабілітації. У випадку, якщо автор працював під час Великої Вітчизняної війни чи брав участь у ній, термін охорони авторських прав, передбачений дійсною статтею, збільшується на 4 роки.

Авторський договір повинен передбачати способи використання твору (конкретні права, передані за даним договором); термін і територію, на які передається право; розмір винагороди і (чи) порядок визначення розміру винагороди за кожен спосіб використання добутку, порядок і терміни його виплати, а також інші умови, що сторони рахують істотними для даного договору. За відсутності в авторському договорі умови про термін договір може бути розірваний автором після закінчення п'яти років з дати його висновку, якщо користувач буде письмово сповіщений про це за шість місяців до розірвання договору. За відсутності в авторському договорі умови про територію дія переданого за договором права обмежується територією Російської Федерації.

Винагорода визначається в авторському договорі у вигляді відсотка від доходу за відповідний спосіб використання твору, якщо це неможливо здійснити в зв'язку з характером твору чи особливостями його використання, то у вигляді зафіксованої у договорі суми або іншим способом. Мінімальні ставки авторської винагороди встановлюються урядом Російської Федерації. Мінімальні розміри авторської винагороди індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати.

Якщо в авторському договорі про видання чи інше відтворення добутку винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі повинно бути встановлено максимальний наклад твору.

Умова авторського договору, що обмежує автора в створенні в майбутньому творів на дану тему чи в даній області, є недієвою.

Власники виключних авторських і суміжних прав мають право вимагати від порушника: визнання прав; відновлення положення, що існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право чи створюють загрозу його порушенню; відшкодування збитків; стягнення доходу, отриманого порушником унаслідок порушення авторських і суміжних прав замість відшкодування збитків; виплати компенсації в сумі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, установлених законодавством Російської Федерації, за рішенням суду або арбітражного суду, замість відшкодування збитків чи стягнення доходів. Крім відшкодування збитків, стягнення доходу чи виплати компенсації у твердій сумі суд чи арбітражний суд за порушення авторських чи суміжних прав стягує штраф у розмірі 10% від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів спрямовується у встановленому законодавством порядку у відповідні бюджети.

МОЛДОВА

У Молдові діє закон про авторське право від 23 листопада 1994 року. Отже, у наших південно-західних сусідів діють такі норми.

Особі, що реєструє свій твір, видається посвідчення встановленого зразка. Це посвідчення не може служити презумпцією авторства. При виникненні суперечки реєстрація може бути визнана судом як презумпція авторства, якщо не буде доведене інше. Державну реєстрацію добутків літератури, мистецтва і науки здійснює Державне агентство з авторських прав.

Авторське право діє протягом всього життя автора і 50 років після його смерті, починаючи з 1 січня року, що йде за роком смерті автора, крім випадків, зазначених у частинах. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, охороняється 50 років із дня його виходу в світ.

Видавництво, яке на законній підставі випустила у світ твір під псевдонімом чи анонімно, вважається відповідно до закону представником автора й у цій якості має право захищати його права і законні інтереси.

Особисті (моральні) права автора охороняються безстроково. Охорона особистих (моральних) прав після смерті автора здійснюється його спадкоємцями, а також організаціями, на які у встановленому порядку покладено охорону авторських прав. Ці організації виконують свої функції щодо охорони особистих прав і у випадку, коли спадкоємців немає чи термін їхнього авторського права минув.

Твори, що стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися з дотриманням особистих (моральних) прав автора.

Якщо термін охорони добутку іноземного автора, використовуваного в Республіці Молдова, за законодавством країни цього автора складає більше 50 років, застосовуються норми закону Республіки Молдова, а якщо менше, - застосовуються норми законодавства відповідної країни.

Без згоди автора чи іншого власника авторського права і без виплати винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, добуток якого використовується, і джерела запозичення допускається цитування в оригіналі і перекладі в критичних, полемічних, педагогічних, наукових, інформаційних статтях і роботах, оглядах друкованих ЗМІ, радіо- і телепрограмах із правомірно опублікованих добутків. Цитування без виплати винагороди допускається в обсягах:

окремий уривок (проза) – до 400 слів;

кілька уривків з того самого твору: проза – до 300 слів у кожнім уривку, але не більше одного авторського аркуша; поезія – до 40 рядків за умови, що цей уривок не складає більше чверті даного віршованого добутку.

Без згоди автора чи іншого власника авторського права і без виплати авторської винагороди допускається вивезення фізичною особою з Республіки Молдова екземпляра добутку виключно в особистих цілях.

Авторський договір повинен передбачати: способи використання твору (конкретні права, передані за таким договором); термін і територію, на які передається право, розмір винагороди і (чи) порядок визначення розміру винагороди за кожен спосіб використання добутку, порядок і терміни виплати такої винагороди, а також інші умови.

За відсутності в авторському договорі терміну дії авторський договір вважається укладений на три роки з дня підписання – для договорів про використання твору в незміненому вигляді і на п'ять років – для договорів про використання твору в переробленому вигляді чи перекладі.

Особа, винна в навмисному знищенні чи знищенні через недбайливість оригіналу твору, рукопису остаточного варіанта аудіовізуального добутку (негатива, оригінального запису), за вимогою автора чи власника суміжних прав зобов'язана відшкодувати нанесений матеріальний і моральний збиток.

У випадку серйозного одноразового або системного порушення авторських і суміжних прав юридичною особою суд вправі винести рішення про призупинення його діяльності на термін до 30 днів і накласти відповідно до адміністративного законодавства штраф на посадову особу юридичної особи в розмірі від 30 до 100 мінімальних заробітних плат. Суддя зобов'язаний винести рішення про накладення арешту і вилучення всіх екземплярів творів, а також може винести рішення про накладення арешту і вилучення матеріалів і устаткування, призначених для їхнього виготовлення і відтворення.

Митні органи мають право затримувати екземпляри добутків і фонограм, що ввозяться в країну чи вивозяться за кордон без ліцензії.

Крім заходів цивільної й адміністративної відповідальності, особа, винна в навмисному порушенні авторських і суміжних прав, зробленому з метою наживи, карається позбавленням волі на термін від одного до трьох років і (чи) штрафом у розмірі від 100 до 1000 мінімальних заробітних плат.

З метою захисту майнових прав авторів і власників суміжних прав від інфляції провадиться індексація мінімальних тарифних ставок авторської винагороди, установлених за створення, видання і перше публічне виконання творів, одночасно зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Законом охороняються твори авторів, що не досягли повноліття. Автор у віці від 15 до 18 років самостійно здійснює свої права: укладає договори, вносить зміни у свої твори чи дає дозвіл на їхню зміну, одержує авторську винагороду.

У законодавстві Республіки Молдова окремо згадуються права вільного художника (письменника, поета), а також визначається його статус у суспільстві. Це особа, що має професійну підготовку і досвід роботи з обраного творчого профілю, що самостійно займається інтелектуальною діяльністю і не перебуває в постійних трудових відносинах з будь-якою юридичною особою. Професія вільного художника допускає максимальну свободу у виборі режиму праці, відпочинку і сфери застосуван-

ня інтелектуальних здібностей. Вільний художник має право на допомогу через непрацездатність, виплачувану асоціацією авторів, членом якої він є. Вільний художник має право на державне пенсійне забезпечення за віком, інвалідності, з нагоди втрати годувальника й в інших випадках, передбачених законодавством.

ПОЛЬЩА

4 лютого 1994 року Польським Парламентом був прийнятий новий Закон про авторське право і суміжні права, розробка якого зайняла майже двадцять років. Результатом тривалої роботи стала поява нормативного акта, що істотно зміцнив охорону прав авторів. Стосовно термінів охорони польський закон 1994 року пішов набагато далі, ніж законодавство в інших європейських країнах, у тому числі й у найбільш розвинених. Крім збільшення термінів охорони до 50-ти років у випадках для:

добутків, створених після набрання чинності новим законом;

добутків, термін охорони яких не минув до моменту вступу в силу нового закону, новий закон уперше в світі ввів у дію досить складний механізм охорони зі зворотною дією. В галузі авторського права закон також передбачає застосування його положень до добутків, термін охорони яких минув відповідно до раніше діючого закону, але не минув відповідно до нового закону, за винятком періоду після закінчення терміну охорони до вступу нового закону в силу. Однак закон стверджує, що це положення не застосовується до майнових прав щодо екземплярів творів, які були опубліковані до його вступу в силу.

США

Закон про авторські права в США від 1976 року встановив авторські права, зокрема звернувши особливу увагу на використання творів, захищених авторським правом, для освітньої мети. Закон США встановлює певні відмінності у виключних правах авторів: суспільне використання, справедливе використання, архівування.

В законі США про авторське право діє концепція "справедливого використання". Вона визначає ситуації, у яких захищені матеріали можуть використовуватися без спеціального дозволу утримувача авторського права. Однак сучасні технології дозволяють зловживати цією умовою. Закон містить чотири чинники, визначальних як "справедливе використання": використання може бути лише з освітньою та неприбутковою метою; робота має бути захищеною; скопійований матеріал повинен бути цитатою або частиною оригінальної роботи і не бути критичною частиною; викладач не має права завдавати збитків конкурентоспроможності роботи (найбільш складна і найбільш спірна умова). Отже, вирішено, що довжина скопійованих робіт, що можуть бути скопійовані, може бути: довершена стаття – не більше 2500 слів; 1000 слів або 10% прози як цитати; одна ілюстрація, діаграма або картинка з книги або періодичного видання; коротка поема не більше 250 слів або цитата довгої поеми (не більше 250 слів).

Неповнолітні можуть претендувати на авторське право, але комерційні справи, що торкаються авторського права неповнолітніх, можуть регулюватися законами різних штатів.

Охорона авторського права передбачена для всіх неопублікованих творів незалежно від національності чи постійного місця проживання автора.

Публікація зараз вже не є єдиним шляхом для одержання федерального авторського права, як було в період дії Закону про авторське право 1909 року. Однак видання твору зберігає визначене значення для власників авторського права.

Будь-який твір, створений (уперше зафіксований у матеріальній формі) починаючи з 1 січня 1978 року, автоматично одержує охорону з моменту його створення, причому звичайно йому призначається термін на всю тривалість життя автора плюс ще 70 років по смерті автора. У випадку "спільного добутку, створеного двома чи декількома авторами, що працювали над твором" термін дії продовжується протягом 70 років після смерті останнього з авторів. Стосовно анонімних творів або творів, виданих під псевдонімом (якщо тільки особистість автора не встановлена в документах Бюро з охорони авторських прав), термін дії авторського права складає 95 років з моменту видання чи 120 років з моменту створення.

Основне – це пам'ятати, що просте володіння книгою, рукописом не наділяє власника авторським правом. Дехто про це забуває і, залежно від законодавства країн, сплачує штраф або відбуває покарання у в'язниці. Щоб не порушувати законів, треба їх вивчати ретельно, а не поверхово.

Підготувала Леся Костів

 
© агенство "Стандарт"