журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
КНИГА I РИНОК

КНИГА I РИНОК

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

КНИЖКОВI НОВИНИ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ЛАБІРИНТИ ПРАВОЗНАВСТВА

ВИДАВНИЧІ ПРОМОЦІЇ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №5, 2003

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

Вітчизняна картографія: до Європи поки що далеко

Високий рівень розвитку суспільства веде до постійного розширення його інтересів. Плануючи подорож або будування нового об’єкту, роблячи екологічні розвідки або вивчаючи історію, проводячи наукові дослідження чи займаючись господарською діяльністю, ми так чи інакше звертаємося до різних типів карт. Картографування у світі вже давно набрало обертів – удосконалюється методика і техніка картографування, розробляються нові типи карт, картографи ставлять і вирішують нові проблеми, використовуються новітні досягнення картографії, математики, обчислювальної техніки й автоматики.

Україна, на жаль, і в цьому питанні плететься далеко позаду розвинених країн. З розвитком технології карти стають дедалі складнішими і детальнішими. Зараз у розвинених країнах в картографуванні відбулася "цифрова революція", адже завдяки комп’ютерним технологіям можна висвітлити з найретельнішою точністю будь-які просторові дані. Електронна карта має цілий ряд переваг порівняно зі звичайною: швидкий перехід з одного масштабного ряду на інший, зміна умовних позначок шляхом перефарбування чи перемальовування об’єктного змісту, надання додаткового навантаження (включення додаткових інформаційних шарів); розрахунок найкоротшого шляху до одного чи декількох пунктів, визначення зони навколо прокладеного маршруту (буферної зони) з конкретно заданим радіусом, обчислення чисельності населення в цій зоні і точна кількість самих населених пунктів. Не є проблемою для електронних карт і вирішення завдання тривимірної моделі місцевості: побудова профілю (дороги), розрахунок зон видимості (радіовидимості), а також загальний огляд території з "пташиного польоту".

Карти можуть допомогти значно ширшому колу людей, ніж здається на перший погляд. Ретельно побудовані та відшліфовані карти можуть дати багато у пошуку відповідей на питання, що стоять перед людством: поширеність ракових захворювань, профілактика злочинності серед підлітків, підготовка до природних стихійних лих, спостереження і контроль за екосистемами. Без карт серйозно не може існувати і розвиватися жодна річ: сільське господарство, бізнес, охорона природи, аналіз злочинів, планування дій за стихійного лиха, електроенергетика/газова галузь, природний моніторинг, геологія, місцеві та федеральні органи влади, військова галузь, природні ресурси, вивчення морів і океанів, нафтова індустрія, трубопроводи, планування ландшафтів, суспільна безпека, телекомунікації, туризм, транспортна індустрія, водопостачання/стоки. Це за кордоном, у розвинених країнах. У нас же все простіше, і, наприклад, сільське господарство спокійнісінько існує абсолютно незалежно від картографування.

Щоправда, і в Україні за останнє десятиріччя зрозуміли значну перевагу роботи не навмання, а за картою. Наприклад, загострення екологічних проблем суспільства зумовило появу низки довідкових та науково-популярних екологічних карт і атласів (карта "Електричні мережі України", "Атлас Чорнобильської зони відчуження" тощо).

Основний сегмент картографічного ринку України сьогодні займає навчальна продукція (атласи та контурні карти), збут якої найбільш гарантований. Тому тут спостерігається високий рівень конкуренції між основними виробниками. Видання настінних шкільних карт дуже обмежене у зв’язку з відсутністю у школах коштів на їхнє придбання. Міністерство освіти, яке повинне фінансувати видання стінних карт, не в змозі виділити необхідні кошти.

Найбільш динамічно в останні два роки розвивається видання планів і атласів міст, а також карт і атласів автошляхів. Деякі видавці випускають рекламні видання планів чи схем міст, в яких рекламні матеріали переважають власне саме картографічне зображення, а в картографічному відношенні це, як правило, примітивні схеми.

До початку 90-х рр. в Україні видавалась велика кількість туристичних карт і атласів. У зв’язку з економічними негараздами в країні, що призвели до значного спаду внутрішнього туризму, видання картографічних творів туристичної тематики практично призупинилося. Проте вже сьогодні можна говорити про відновлення попиту на туристські карти, у т.ч. на детальні карти карпатського та кримського регіонів.

Відбуваються значні зрушення і у виданні карт нових напрямків. Так, Українським інститутом громадського здоров’я було розроблено і видано атлас картограм регіонів України за показниками охорони здоров’я. Вони ілюструють рівень смертності, народжуваності, очікуваної тривалості життя, смертності за віком і статтю, вказують причини і рівень захворюваності за класами хвороб та окремих захворювань, забезпеченість регіонів ресурсами охорони здоров’я, рівень екологічного забруднення тощо.

Сучасний не досить розвинений стан картографії в Україні зумовлений відомими чинниками, характерними для українського суспільства останнього десятиліття. Лише зараз ця галузь почала розвиватися. Виданням карт широкого користування в Україні нині займається відносно невелика кількість організацій –як державних (10-12), так і приватних (8-10). Більшість з них не може похвалитися значними досягненнями.

До 1991 р. картографування України було складовою частиною загального комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт, що проводились у СРСР. Відповідно всі потреби в тих чи інших картах визначалися в Москві, українська мова була другорядною і неактуальною. 1 листопада 1991 р. з метою забезпечення господарства України топографо-геодезичними матеріалами, картографічною продукцією було утворене Головне управління геодезії, картографії та кадастру України. Сьогодні це Департамент геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України. Структурними підрозділами нинішньої цивільної картографо-геодезичної служби є 39 підприємств, які займаються створенням та оновленням топографічних карт, картографічних творів широкого користування та їх тиражуванням.

У 1993 р. було прийнято рішення про видання топографічних карт українською мовою, адже до цього всі топокарти видавалися російською. Проте на сьогоднішній день українською мовою підготовлено лише незначну їх кількість. За радянських часів, попри всі недоліки системи влади, в картографуванні в рамках загальносоюзних програм були значні досягнення. Принаймні в деяких галузях. Найзначніші результати були досягнуті в геологічному картографуванні, було видано карти України: геологічні, карти кадастру підземних вод, карти природної захищеності підземних вод, серія карт ґрунтів. На жаль, у 90-х рр. обсяги видань тематичних карт і атласів значно скоротилися.

Київська військово-картографічна фабрика Міністерства оборони України спеціалізувалася на створенні та тиражуванні топографічних карт, але в умовах конверсії військового виробництва з початку 90-х рр. почала видавати карти широкого користування. Карти видаються російською мовою, і лише карти областей західного регіону публікуються українською. Київська військово-картографічна фабрика видає регіональні атласи автошляхів, карти залізничних колій. Видано декілька планів міст. Карти і атласи фабрика готує до видання за традиційними технологіями.

Видавцем карт широкого користування було Українське аерогеодезичне підприємство (Київ), яке займалося топографо-геодезичними роботами і створенням топографічних карт і планів. Видання карт для населення (передусім туристичних) було започатковано на підприємстві у другій половині 80-х рр. У 90-х рр. Українське аерогеодезичне підприємство неодноразово видавало карту автошляхів України масштабу 1:1 000 000, намагалось започаткувати на основі топографічних карт серію обласних загальногеографічних карт масштабу 1:200 000 (видано лише карти трьох областей), видало низку великомасштабних туристичних карт. На основі реструктуризації підприємства, що була проведена у 1993-1998 рр., утворено десять нових підприємств (у т.ч. три у Києві), які займаються аерозніманням, геодезією, картографією та кадастром. Основним видавцем карт серед них нині є Державне науково-виробниче підприємство "Аерогеодезія" (Київ).

Вінницька картографічна фабрика (нині Державна картографічна фабрика), що побудована у 1973 році, була найбільшою в СРСР за виробничими потужностями і друкувала передусім багатомільйонні тиражі навчальних атласів і контурних карт. Картографічний підрозділ фабрики до 1991 р. розробляв і готував до видання на деякі області України та Росії весь спектр тогочасних видань: загальногеографічні, політико-адміністративні, туристичні (оглядові та маршрутні) карти, плани міст тощо, а також на замовлення тематичні карти і атласи. З середини 90-х рр. фабрика різко скоротила випуск власних картографічних видань і нині їх не видає.

Інші державні топографо-геодезичні підприємства видрукували лише поодинокі карти, як правило, на свій регіон. Серед них можна відзначити підприємство "Східгеоінформ" (Харків). З 1991 р. працює приватне картографічне видавництво "Мапа" (перша назва "Мапа ЛТД") (Київ), яке ще за часів СРСР велику увагу приділяло темі національного відродження. З 1992 р. підприємство регулярно видає політико-адміністративну карту України. У 1993 р. побачив світ українською та англійською мовами атлас "Українці. Східна діаспора". У 1994 р. значною подією в картографуванні України стало видання "Україна. Оглядова мапа" масштабу 1:1 000 000, яка була створена на основі топографічної карти цього ж масштабу із врахуванням змін як у стані місцевості, так і в територіальному устрої. Складовою частиною карти є оригінальні карти-врізки з історії української державності та текстова частина у вигляді брошури, яка містить коментарі до історичних карт та покажчик географічних назв, перелік перейменувань найбільших населених пунктів. Видавництво "Мапа" розробило та видає серію навчальних атласів з історії України, мальований географічний атлас України для молодших школярів, серію обласних краєзнавчих атласів "Мала Батьківщина". У 2000 р. "Мапа" опублікувала факсимільне видання "Спеціальної карти України" масштабу близько 1:450 000, створеної у 1650 р. Ґ. Бопланом.

У другій половині 90-х рр. розпочало свою діяльність акціонерне товариство "Інститут передових технологій" (Київ), основну частину видань якого становлять навчальні атласи з географії та історії, контурні карти. Підприємство видало карту Криму масштабу 1:310 000, політико-адміністративну карту України масштабу 1:800 000, план Києва, атлас "Погляд на Україну" та ін. На більшості карт подається відмивка рельєфу. З початку заснування видавництво працює за комп’ютерними технологіями.

Серед інших приватних картографічних фірм можна відзначити київське видавництво "Географіка" (видання дрібномасштабних карт і атласів автошляхів України з елементами реклами), а також тернопільське видавництво "Дедра" (виключно видання рекламних планів міст). Частина книжкових видавництв випускає контурні карти ("Абрис", "Ранок", "Фортуна").

Але, безперечно, провідне місце у виданні карт на ринку України належить державному науково-виробничому підприємству (НВП) "Картографія" (Київ), тематика видань якого охоплює всі види картографічної продукції. У перші роки незалежності це підприємство змушене було вирішувати проблему картографічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітній школі, адже раніше майже всі навчальні атласи та карти розроблялися у Москві. Навчальна тематика (атласи з географії та історії, контурні карти, стінні карти) сьогодні займає значне місце у тематиці його видань. Останнім часом зросла частка карт і атласів міст, автомобільних шляхів. Протягом 1999-2000 рр. видано близько тридцяти планів міст, готується до видання ще приблизно така ж кількість. Для найбільших міст видаються атласи різних типів і форматів. Це і атласи міст з відображенням кожного будинку (Київ, Одеса, Львів), і кишенькові атласи (Харків, Донецьк, Київ, Львів). Стрімко зростає частка видань атласів і карт автошляхів. НВП "Картографія" традиційно готує багато довідкових карт і атласів – загальногеографічні, політичні та політико-адміністративні карти світу, України, окремих областей та регіонів. На замовлення відомств і наукових установ підприємство видало багато тематичних карт і атласів. Варто відзначити фундаментальний науково-довідковий "Атлас сніжно-льодових ресурсів світу". Підприємство також готує до видання рельєфні карти та глобуси. З початку 1998 р. підприємство повністю перейшло на комп’ютерні технології створення карт.

В Україні відбуваються зрушення у картографуванні. Ринок поступово заповнюється. Однак досягнуті результати ще далеко не відповідають потребам суспільства.

Ніна ЖуравельЗа матеріалами www.ukrmap.kiev.ua

 
© агенство "Стандарт"