журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

ХРОНОГРАФ

IНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №4, 2001

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

Видавництво КНЕУ: етап становлення пройдено

Помітними подіями минулого року для видавництва Київського національного економічного університету (КНЕУ) стали участь у VII Форумі книговидавців у Львові та репрезентація нашої країни на Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні. Виявилось, що рівень української навчальної літератури не гірший за середньоєвропейський: зацікавленість та пропозиції щодо співпраці виявили видавництва Німеччини, США, Великої Британії. Докладніше про створення видавництва КНЕУ, нинішні надбання та плани на майбутнє розповідає його директор Світлана Нестеренко.

Стан освітньої системи у сучасному світі та в Україні зокрема сьогодні вкрай суперечливий. З одного боку, освіта стала однією з найважливіших сфер життєдіяльності людини, особливо у другій половині XX століття, коли професійну підготовку пройшли, мабуть, чи не більше людей, ніж за всі попередні часи існування людства. Величезні досягнення у цій сфері стали основою грандіозних соціальних перетворень і науково-технічного прогресу. З іншого боку, бурхливий розвиток освіти, зміна її статусу супроводжуються різким загостренням проблем. Виявляються вони щодо вищої школи, насамперед, у створенні принципово нового освітнього середовища з інформаційним простором для ефективного поширення знань, у постійному браку висококваліфікованих викладачів, у зниженні фінансування освіти тощо. Водночас збільшувалась кількість наукових установ і вищих навчальних закладів, нагальною стала потреба в освоєнні зарубіжного теоретичного і практичного досвіду і, передусім, в усіх галузях економічної науки, яка завжди була рушійною силою будь-яких соціально-політичних перетворень.

Кардинальні зміни у народному господарстві України зумовили розвиток вітчизняної наукової школи, тож і потреба у випуску видань із суспільно-політичних, зокрема, економічних, наук дедалі зростала. Проте ситуація не була однозначною. Випуск літератури з економічної тематики обмежувався низкою об'єктивних обставин, пов'язаних, головним чином, із значним зниженням ділової активності на книжковому ринку, зменшенням платоспроможності споживачів, високими податками у видавничій справі, наявністю ринку висококонкурентних зарубіжних видань тощо. Отже, різке скорочення у 90-х роках випуску підручників, навчально-методичної та наукової літератури поставило вищу школу у вкрай складне становище. Прагнучи змінити ситуацію, Київський національний економічний університет пішов шляхом видання навчальної літератури власними силами. Безперечно, успіх цьому починанню забезпечив могутній науковий і викладацький потенціал університету. Неабияке значення мала і високопрофесійна робота фахівців видавництва, заснованого у 1996 році. Саме цю дату можна вважати початком стрімкого ривка: того року КНЕУ випустив у світ 3 навчальних посібники обсягом 55 друкованих аркушів, а 2000 року – вже понад 70 книг загальним обсягом 1200 друкованих аркушів і майже 700 друкованих аркушів навчально-методичної літератури.

В основу формування тематичного плану видавництва покладені, перш за все, освітні університетські програми, а також інтереси читачів – насамперед, студентів, викладачів, які прагнуть одержати книгу, що відрізняється високим науково-теоретичним рівнем і охоплює всі напрями реформування економіки, тобто книгу нової генерації, соціальна функція якої полягає не тільки у донесенні знань із загальних і спеціальних дисциплін, але й в ознайомленні з сучасними досягненнями в різних галузях науки, економіки, освіти тощо. Відтак наші студенти, викладачі, а також широкий читацький загал – підприємці, керівники різного рівня, державні службовці, підприємства та установи бюджетної сфери та комерційні, які до цього були змушені користуватися неадаптованими до політико-правових умов і потреб України виданнями, що надходили переважно з Росії, мають змогу вивчати ґрунтовні наукові праці вітчизняних авторів. До того ж, це стало одним із шляхів популяризації діяльності університету як провідного економічного вузу не тільки у межах нашої держави, а й у далекому і близькому зарубіжжі, адже будь-яке мудре слово карбується саме на сторінках книги.

При виборі тематики видань особлива увага приділяється їх відповідності сучасним тенденціям розвитку системи освіти у сфері економіки, математичного моделювання і статистики, маркетингу і менеджменту, права, новітніх телекомунікаційних технологій, обчислювальної техніки тощо. Серед видань переважають підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, практикуми, навчальні програми, збірники виробничих ситуацій (кейси). Особливими рисами наших видань, за визначенням науковців і фахівців, є їх ґрунтовність, логічна структурованість, прикладний характер. Книги університету "здатні конкурувати з сучасними російськими підручниками з економічних дисциплін як за методикою викладення, так і докладністю у висвітленні сучасних проблем ринкових перетворень у нашій країні, питань перехідної економіки", – зазначається на сторінках журналу "Nova книга".

Видається також наукова література: збірники наукових праць, журнали, монографії, тези доповідей, матеріали конференцій, семінарів тощо. Зараз готуються базові підручники з кожної дисципліни, що викладається в університеті, а їх – 20.

Помітними подіями минулого року стала участь видавництва КНЕУ в VII Форумі книговидавців у Львові, де наша книга мала грандіозний попит. А наприкінці жовтня найліпші видання КНЕУ репрезентували наш університет на Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні. Ми пересвідчилися, що рівень нашої навчальної літератури не гірший за середньоєвропейський; маємо пропозиції щодо співпраці з Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. Зацікавилися нами і російські книговидавці, проте виходити з нашою книгою на російський ринок досить ризиковано, зважаючи на те, що Росія постійно перебуває на межі дефолта. Всі пам'ятають серпневу кризу 1998 року, під час якої постраждала значна кількість українських видавництв, що мали спільні з Росією видавничі і книготорговельні проекти. Вихід у даній ситуації вбачаю у підготовці спільних зі спорідненими науковими й навчальними закладами збірників праць метрів економічної науки, молодих науковців та аспірантів, переможців студентських наукових конкурсів тощо, тиражі яких мають чітко обумовлюватися в угодах про такі видання.

Видавництво прагне бути у нагоді в організації навчального процесу і зарекомендувало себе добрим помічником кафедр при вирішенні даних питань.

Звичайно, усі наші надбання обумовлені, насамперед, пильною увагою та всебічною підтримкою керівництва університету, яке, свого часу усвідомивши необхідність і важливість створення власного видавництва, всіляко сприяло його становленню як законодавця у випуску економічної освітньої літератури.

Отже, перший етап свого становлення ми пройшли. Проте попереду багато роботи.

Плани університету передбачають випуск чималої кількості назв видань навчальної, наукової і методичної літератури, що висуває певні вимоги до об'єктивного рецензування підготовлених рукописів.

Цього року у видавництві КНЕУ виходять такі навчальні посібники та підручники вітчизняних авторів: "Політична економія", "Економіка", "Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування", "Економіка підприємства", "Планування на аграрному підприємстві", "Стратегічне управління", "Макроекономічний аналіз", "Інноваційний менеджмент", "Міжнародна інвестиційна діяльність", "Міжнародна торгівля", "Фінанси (загальна теорія)", "Бюджетний менеджмент", "Банківські операції", "Валютні операції", "Економічний аналіз", "Бухгалтерський облік у бюджетних установах", "Основи інформаційних систем" та інші, а також навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін.

Тож, на часі – запровадження системи незалежного рецензування, до якої мають якомога ширше залучатися фахівці з інших навчальних закладів та наукових установ. Це сприятиме налагодженню зв'язків із вітчизняними і зарубіжними вузами економічного профілю, державними і науковими установами для спільної видавничої діяльності.

Підготував В'ячеслав Доля

 
© агенство "Стандарт"